OGŁOSZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO

w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku. [więcej]

Informacja

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 26.05.2015r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego. [więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 5.05.2015r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego. [więcej]

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego o konkursie ofert

Zarządu Powiatu Kłodzkiego o konkursie ofert na realizację zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego [więcej]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ...

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecanie przez Powiat Kłodzki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2015 r. [więcej]

Informacja o wyborze oferty - 03 lutego 2015 r.

złożónej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wykonywanie Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej" [więcej]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - 23 grudnia 2014 r.

na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Wykonywanie Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej" [więcej]

Informacja o wyborze oferty - 12 grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków" [więcej]

Ogłoszenie o wyborze oferty

złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego trzech Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego" każdej dła 14 wychowanków. [więcej]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego" [więcej]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie n aterenie Powiatu Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków" [więcej]

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 9.07.2014r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego. [więcej]

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego o konkursie ofert na realizację zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego [więcej]

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 13.05.2014r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego. [więcej]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecanie przez Powiat Kłodzki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 r. [więcej]

Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych

Wybór ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Wykonywanie Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej"

Pełna treść ogłoszenia o konkursie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego"

Pełna treść ogłoszenia o konkursie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy"

Pełna treść ogłoszenia o konkursie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie"

Pełna treść ogłoszenia o konkursie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej"

Pełna treść ogłoszenia o konkursie

Informacja

Uprzejmie informuję, że wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w terminie do dnia 30.11.2013r. zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011r. Nr 6, poz. 25).
Załącznik

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Jacek Kubicki

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam w dniu 7.11.2013r. godz. 10.3o ( sala obrad Rady Powiatu Kłodzkiego) na spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Kłodzkiego, w trakcie którego zebrane zostaną propozycje zmian w dotychczas obowiązujących zarządzeniach związanych z udzielaniem dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Jacek Kubicki

OGŁOSZENIE

Informacja o zwycięzcach konkursu z zakresu integracji osób niepełnosprawnych

[więcej]

OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu Kłodzkiego o konkursie ofert na realizację zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego

[więcej]

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSUWyniki rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o konkursieOGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - [czytaj więcej]

WZÓR OFERTY

Wyniki konkursuWyniki z rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 - [czytaj więcej]

Ogłoszenie o konkursieKonkurs ofert na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 - [czytaj więcej]

Ogłoszenie o konkursieKonkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej" - [czytaj więcej]

Ogłoszenie o konkursieKonkurs ofert na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - [czytaj więcej]

"Klub Przyjaciół Nasza Nadzieja"

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Nasza Nadzieja" rozpoczyna realizację projektu - "Klub Przyjaciół Nasza Nadzieja - warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie".
Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny.Chętnych z Gminy Nowa Ruda zapraszamy do udziału w programie.Zgłoszenia telefoniczne 74 872 0350 lub osobiście w siedzibie stowarzysznia - Nowa Ruda Rynek 1.
"NASZA NADZIEJA"
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
PREZES
Łucja Zgryszka

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSUWyniki rozstrzygnięcia konkursu

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kłodzkiego
o konkursie ofert na realizację zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego

[więcej]

AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że Powiat Kłodzki przystąpił do programu pilotażowego Aktywny samorząd realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
W dniu 1 lutego 2011 roku Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Prezes Zarządu Związków Powiatów Polskich podpisali Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wspólnych działań samorządów powiatowych na rzecz realizacji karty praw osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej. Współpraca między stronami Porozumienia ma na celu wzmocnienie i usprawnienie współpracy z samorządami powiatowymi oraz wsparcie samorządów w podejmowanych przez nie działaniach na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, w jak najszerszym zakresie. Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

[więcej]

Załączniki do pobrania

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSUWyniki rozstrzygnięcia konkursu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecanie przez Powiat Kłodzki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012 r.

Treść ogłoszenia o konkursie

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSUWyniki rozstrzygnięcia konkursu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecanie przez Powiat Kłodzki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012 r.

Treść ogłoszenia o konkursie

Robert Nowicki szósty w nowojorskim maratonie.

Kolejny sukces sportowy osiągnął Robert Nowicki. W gronie 93 osób poruszających się na wózku zajął 6 miejsce z czasem 1.32.02. Po pasjonującej walce w nowojorskim maratonie ( 42km 195 m) zwyciężył Włoch Alessandro Zanardi (1.13.58) przed reprezentantem RP Rafałem Wilkiem (1.14.00). Gratulujemy.

ZAPROSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku uprzejmie zaprasza przedstawicieli Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, w dniu 28.02.2012r. godz. 11.oo (Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kłodzku,) na spotkanie w trakcie którego zostanie przedstawiona kwota przyznanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Kłodzkiego oraz zebrane zostaną propozycje związane z ich podziałem.

Zabawa Mikołajowa 2012.

Dnia 21 stycznia 2012r. w Hali Sportowej w Kłodzku odbyła się integracyjna zabawa dla dzieci niepełnosprawnych, z Domów Pomocy Społecznej , Domu małego Dziecka oraz placówek opiekuńczych i rodzin zastępczych. Bawiło się około 800 osób przy muzyce zespołu PODZAMEK BOYS. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Kłodzkie Centrum Rekreacji i Sportu. Jak na karnawał przystało dzieci na zabawę przybyły w barwnych strojach. Zaproszeni goście przybyli licznie uświetniając swoją obecnością imprezę. Byli to: Wiceminister Zdrowia, Poseł na Sejm RP, Pan Jakub Szulc, Senator RP Pan Stanisław Jurcewicz, Wicestarosta Kłodzki Pan Adam Łącki, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pan Krzysztof Baldy, Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Pan Sławomir Kajdas, Wiceburmistrz Miasta Kłodzko Pan Witold Krzelowski, , Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój Pan Andrzej Rymarczyk, Zastępca Wójta Gminy Wiejskiej Kłodzko Pani Urszula Panterałka, Przewodniczący Rady Gminy Wiejskiej Kłodzko Pan Zbigniew Tur ,Sekretarz Gminy Szczytna Pani Aneta Sitarz, Proboszcz Parafii Różanka Ks. Waldemar Ziembicki oraz radni Miasta Kłodzko. Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych reprezentowali: Przewodniczący Pan Maciej Kordowski oraz Pani Łucja Zgryszka i Pan Stanisław Cieśluk. Zebranych gości przywitał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Pan Jacek Kubicki. Licznie po raz kolejny stawiły się organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Kłodzkiego działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Tym razem do Kłodzkiej Hali Sportowej zawitało 4 Mikołajów z dalekiej Laponii, którzy uczestnikom imprezy rozdali 585 paczek. Przebieg imprezy rejestrowała Telewizja Kłodzka i Sudecka oraz lokalne media prasowe. Olbrzymi wkład w organizację zabawy wnieśli pracownicy PCPR i Starostwa Powiatowego: Pani Teresa Ludwin, Pani Iwona Matuszny oraz Pani Paula Szkutnik. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom, dzięki którym tego rodzaju zabawy integracyjne mogą się odbywać. Są to: Starosta Kłodzki Pan Maciej Awiżeń, Burmistrz Miasta Kłodzko Pan Bogusław Szpytma, Wójt Gminy Kłodzko Pan Stanisław Longawa, Wicestarosta Kłodzki Pan Adam Łącki, Pani Bożena Tywoniuk Eurocash, Pan Ryszard Tywoniuk MEDIPOL, Pan Paweł Błachowicz, Wiceminister Zdrowia,Poseł na Sejm RP Pan Jakub Szulc, Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Dąbrowski, Pan Sławomir Kajdas, Poseł na Sejm RP Pani Monika Wielichowska, Restauracja Majowy Sen, Pani Marta Cieszyńska hurtownia Impmar, Radny Powiatu Kłodzkiego Pan Leszek Ujma, Senator RP Pan Stanisław Jurcewicz, Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój Pan Andrzej Rymarczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Pani Renata Surma, Dom Dziecka Kłodzko ul. Korczaka, Pan Zdzisław Jasiński Kajzerka, Pan Augustyn Maślanka i Marek Duda Mineral Gorzanów Zdrój, Pan Maciej Machela Bagietka Jaszkowa Dolna, Pan Jerzy Szymańczyk Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, Pan Piotr Występski Straż Miejska Kłodzko, Pan Mieczysław Bromboszcz GS Samopomoc Chłopska, Pani Valerie Jourdan Leclerc Kłodzko, Państwo Elżbieta i Stanisław Wołk firma Jespol, Spółdzielnia Mieszkaniowa Kłodzko, Pan Ryszard Pankiewicz Cukiernia Aga Złotno, Pan Bogdan Dudziak cukiernia, Państwo Danuta i Józef Maślanka cukiernia, Pani Jolanta Rymarczyk Dusznickie stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Pan Tadeusz Dinstak hurtownia Domax.
DZIĘKUJEMY.


Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami II w 2012 rokuTreść informacji

S P R A W O Z D A N I E

z działalności zespołu ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w latach 2008 2011 w zakresie udzielonych dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Treść sprawozdania

WAŻNE

ZARZĄDZENIE Nr 50 /2011 STAROSTY KŁODZKIEGO z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Nipełnosprawnych

Treść zarządzenia

Informacja

Dnia 15.01.2011r. o godzinie 11:00 w Hali Sportowej Stadionu Kłodzkiego rozpoczęła się integracyjna zabawa dla dzieci niepełnosprawnych, biednych, z Domów Pomocy Społecznej, z Domu Małego Dziecka oraz placówek opiekuńczych i rodzin zastępczych. Bawiło się ponad 500 dzieci przy muzyce zespołu Podzamek Boys i kolędach, śpiewanych przez małe dzieci z Domu Dziecka i niewidomą Magdalenę. Organizatorami tej wspaniałej imprezy było: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i firma Jespol SA Stanisław i Elżbieta Wołk. 520 Paczek ufundowali: Starosta Kłodzki, Burmistrz Miasta Kłodzka, Wójt Gminy Kłodzko i Jespol. Dzieci przybyły na zabawę w różnokolorowych strojach jak na Karnawał przystało. Imprezę otworzyli gospodarze: Starosta Kłodzki Pan Maciej Awiżeń i Burmistrz Miasta Kłodzka Pan Bogusław Szpytma. Pan Starosta witając dzieci powiedział, że od lat uczestniczy w tej wyjątkowej imprezie wraz ze swoją córeczką. Przebieg imprezy rejestrowała Telewizja Kłodzka i Sudecka oraz lokalne media prasowe. Zaproszeni goście przybyli licznie uświetniając swoją obecnością imprezę. Byli to: Wicestarosta Kłodzki Pan Adam Łącki, Członek Zarządu Powiatu Pan Sławomir Kajdas, Wiceburmistrz Miasta Kłodzko Pan Witold Krzelowski, Poseł na Sejm RP Pani Monika Wielichowska, Senator Pan Stanisław Jurcewicz, radni Miasta Kłodzko Pan Armin Jarosz, Pan Adam Kowalski, Pani Teresa Ludwin, Pan Tomasz Żabski, Pani Elżbieta Żytyńska, Radny Powiatu Kłodzkiego Pan Leszek Ujma, przewodniczący Gminy wiejskiej Kłodzko Pan Zbigniew Tur. Na zabawę w komplecie przybyła Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych z Przewodniczącym Panem Maciejem Kordowskim na czele oraz Ks. Dziekan Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego Julian Rafałko i Ks. Proboszcz Parafii Różanka Waldemar Ziembicki. Wszystkich gości przywitał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Jacek Kubicki, który wspomniał o tym, że ta piękna zabawa karnawałowa odbywa się już od 11 lat, czyli chwili powstania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Olbrzymi wkład w organizację zabawy wnieśli pracownicy PCPR: Pani Teresa Ludwin, Pani Iwona Matuszny oraz Pani Paula Szkutnik. W czasie zabawy uczestniczące dzieci miały okazję poznać swoich rówieśników z innych stron powiatu Kłodzkiego, wspólnie się bawić i powitać Mikołaja z dalekiej Laponii. Licznie wstawiły się już po raz kolejny organizacje pozarządowe działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Kudowy Zdroju, Kłodzka, Nowej Rudy, Bystrzycy Kłodzkiej i innych rejonów. Impreza zakończyła się występem zespołu hip - hopowego z Kudowy Zdroju i wręczeniem paczek. Wszyscy uczestnicy wyszli bardzo zadowoleni oczekując kolejnej zabawy. Powiatowe Centrum dziękuje wszystkim sponsorom, dzięki którym takie integracyjne zabawy mogą się odbywać. Są to: Starosta Kłodzki, Jespol S.A Chata Polska, Wiceminister Zdrowia Jakub Szulc, Wójt Gminy Kłodzko, Burmistrz Miasta Kłodzka, Senator RP Stanisław Jurcewicz, Hurtownia "Impmar", Straż Miejska , Dolnośląska Szkoła Wyższa filia Kłodzko, "Kajzerka" Żelazno, ZUK Polanica Zdrój Bagietka Jaszkowa Dolna, Mineral Gorzanów, Cukiernia"Aga" Złotno, Cukiernia B. Dudziak Cukiernia J.D. Maślanka , Hurtownia "Domino", GS. Samopomoc Chłopska, Galeria Twierdza Kłodzko, Carrefour Kłodzko, Fundacja "Równi choć Różni" Międzygórze, Domy Pomocy Społecznej Ludwikowice I Ścinawka Dolna 21, Członek Zarządu Powiatu Pan Sławomir Kajdas, Radny Rady Miejskiej Pan Armin Jarosz.
Poniżej linki do materiałów Telewizji Kłodzkiej i Telewizji Sudeckiej, które rejestrowały najpiękniejsze momenty imprezy:
tv sudecka
tv klodzkoProjekt i wykonanie: gredys@gmail.com