artykuł

Zadania Wydziału Oświaty

03 września 2010 13:34

Opis zadań realizowanych przez Wydział Oświaty.

1.       realizacja polityki oświatowej kreowanej przez władze powiatu, w tym opracowywanie na polecenie Zarządu Powiatu projektów strategii rozwoju oświaty i jej nowelizacji, programów oświatowych w zakresie podnoszenia poziomu kształcenia i wychowania w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kłodzki i innych projektów,

2.       prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek publicznych, dla których organem prowadzącym jest powiat kłodzki,

3.       opracowywanie pierwszych statutów dla nowozakładanych i przekształcanych szkół i placówek publicznych, dla których organem prowadzącym jest powiat kłodzki,

4.       sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych, realizacją przez szkoły i placówki oświatowe polityki oświatowej, przestrzeganiem w szkołach i placówkach oświatowych przepisów dotyczących BHP pracowników i uczniów,

5.       współpraca z nadzorem pedagogicznym,

6.       opracowywanie wytycznych do przygotowania arkuszy organizacyjnych dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat kłodzki,

7.       analiza i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kłodzki,

8.       kontrola realizacji zapisów w arkuszach organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kłodzki,

9.       nadzór nad realizacją elektronicznego naboru do szkół,

10.    współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy przy określaniu zadań rekrutacyjnych dla szkół zawodowych,

11.    gromadzenie, analizowanie i aktualizacja dokumentów dotyczących organizacji szkół i placówek prowadzonych przez powiat, w tym statutów tych jednostek,

12.    prowadzenie spraw dotyczących opiniowania wniosków o zatrudnianie zastępców dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat kłodzki,

13.    opiniowanie wniosków w sprawie zatrudniania nauczycieli-emerytów,

14.    określanie zasad i dysponowanie środków na dokształcanie nauczycieli,

15.    załatwianie skarg i interwencji związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem skarg na dyrektorów,

16.    określanie zasad przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

17.    prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

18.    prowadzenie kontroli szkół i placówek niepublicznych zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Powiatu,

19.    prowadzenie zbioru danych dotyczących Systemu Informacji Oświatowej, w zakresie właściwym dla powiatu,

20.    dokonywanie wpisu oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe,

21.    wydawanie decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,

22.    prowadzenie spraw dotyczących dokonywania oceny dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wnioskowanie o nagrody Starosty dla dyrektorów

23.    prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego,

24.    ustalanie tygodniowego wymiaru godzin nauczania indywidualnego,

25.    dokonywanie okresowych kontroli w szkołach i placówkach oświatowych w zakresie prawidłowego dysponowania przyznanymi placówce środkami budżetowymi, prawidłowości gospodarowania mieniem i przepisów dotyczących organizacji pracy placówki,

26.    kierowanie dzieci i młodzieży do placówek oświatowo-wychowawczych,

27.    przekazywanie informacji rzeczowych niezbędnych do opracowywania planów finansowych placówek oświatowych,

28.    współdziałanie z Wydziałem Finansowo-Budżetowym w zakresie planowania wydatków budżetowych na realizację zadań oświatowych,

29.    opracowywaniem projektu regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez powiat kłodzki,

30.    współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kłodzki,

31.    czasowe przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole lub placówce,

32.    wyznaczanie zadań rekrutacyjnych dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat kłodzki,

33.    współpraca z organami Państwa oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji,

34.    współdziałanie z właściwą do spraw edukacji Komisją Rady Powiatu Kłodzkiego.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 03 września 2010 13:34

Data publikacji: 03 września 2010 13:34

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Transmisje sesji

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013