Jesteś tutaj:

artykuł

Konferencja pt. " DZIEDZICTWO KRESÓW"

07 grudnia 2017 14:04

Zakończyła się konferencja pt. „Dziedzictwo Kresów”. Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

W konferencji udział wzięli uczniowie i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych należących do powiatu kłodzkiego.

Otwarcie konferencji przez : 

 Wicestarostę Powiatu Kłodzkiego: Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk, Dyrektor Wydziału Oświaty: Anettę Kościuk, Małgorzatę Lubańską.

 

Czytaj więcej ...

Współpraca między Organizatorami jest efektem realizacji projektu DODN Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur.

Przebieg spotkania:

Stanisław Srokowski (pisarz, publicysta, tłumacz): Wielkość i dramat polskich Kresów.

Małgorzata Lubańska (konsultant DODN we Wrocławiu): Edukacja regionalna - sztuka budowania dialogu.

Bronisław MJ Kamiński (historyk, publicysta): Dunajów – dziedzictwo Renesansu na Kresach.

Na zdjęciu od lewej : Małgorzata Lubańska, Wicestarosta Powiatu Kłodzkiego: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, Dyrektor Wydziału Oświaty: Anetta Kościuk.

 

Edukacja regionalna – sztuka budowania dialogu

Edukacja regionalna – według encyklopedii PWN - jest koncepcja pedagogiczna podkreślająca dydaktyczne znaczenie lokalnego dziedzictwa kulturowego jako niezbędnego elementu tożsamości jednostkowej i społecznej; stanowi ważny składnik procesu integracji europejskiej; sprzyja zakorzenieniu w tak zwanej małej ojczyźnie. Edukacja regionalna na Dolnym Śląsku to edukacja o wielu kulturach. W ciągu wieków ziemie te zamieszkiwali Polacy, Czesi, Niemcy, Żydzi, Walonowie, Rusini, a także inne nacje przynosząc ze sobą własną kulturę oraz przekonania religijne. Katolicyzm, kalwinizm, luteranizm, judaizm stykały się ze sobą, czasami było to pokojowe współistnienie, czasami stawały się zarzewiem krwawych konfliktów. Dolny Śląsk to także unikatowa przyroda, która także może być pretekstem do nabywania wiedzy przyrodniczej. Następne trzy slajdy, to wybrane przykłady  dziedzictwa historycznego i przyrodniczego, z którego możemy, jako Dolnoślązacy, możemy być dumni.

Po II wojnie różnice kulturowe na Dolnym Śląsku wynikały, przede wszystkim, z odmienności zwyczajów i tradycji krain, z których pochodzili ludzie zasiedlający nasz region. Polacy, Żydzi, Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Rosjanie, Grecy, Romowie, reemigranci z Francji i Belgii ci wszyscy ludzie szukali swojego miejsca tu na Dolnym Śląsku. Miejsca do życia i kultywowania własnych tradycji. Ludziom, którzy musieli bądź chcieli osiedlić się  na Dolnym Śląsku żyli wiele lat w poczuciu swoistego „dwójmyślenia”. Z jednej strony była oficjalna propaganda mówiąca o „prapolskości” i „powrotu do macierzy” a z drugiej strony niepewność co do dalszych politycznych losów tych ziem. Trudności w myśleniu o Dolnym Śląsku jako o „mojej ojczyźnie” pogłębiały także działania ówczesnych władz zabraniających mówić o krwawej historii ziem, które w wyniku traktatu jałtańskiego przeszły pod panowanie Związku Radzieckiego. A to właśnie kresowiacy (choć nie z własnej woli) byli najliczniejszą grupą napływową i to oni musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. To wszystko rodziło napięcia i konflikty, które jednak dawały się rozwiązywać.

Tę niepewność pogłębiały także administracyjne  podziały. Podział terytorialny Polski zmieniał się parokrotnie od II wojny światowej. W  1946, 1950, 1957 i 1975 oraz obowiązujący do dzisiaj trójstopniowy podział administracyjny z 1999.  Po drugiej wojnie światowej, Dolny Śląsk zmieniał swoje administracyjne granice aż trzykrotnie. I czasami ludzie, szczególnie ci  mieszający na obrzeżach województwa, nie przeprowadzając się, byli albo w granicach województwa, albo byli mieszkańcami ościennych województw. 

Jest swoistym fenomenem, z którego jako Dolnoślązacy możemy być dumni, że w tym swoistym tyglu kultur, znaleźliśmy sposób na to, by zakorzenić się i dodać do bogatej historii tych ziem, nasze, własne dzieje. W dzisiejszych czasach do historycznych naleciałości kulturowych dochodzą nowe, powstające z otwartości naszego regionu na ludzi z innych części Unii Europejskiej czy świata. Przyjeżdżają do nas ludzie, którzy chcą tu pracować, uczyć się, czy po prostu osiedlić. Przyjeżdżają z rodzinami, uczestniczą w naszym  życiu zawodowym, kulturalnym, codziennym. Dołączając do zastanych już elementów kultury swoje rodzime tradycje, zwyczaje, posyłają dzieci do polskich szkół....

Dolny Śląsk może nazywać siebie „dziedzicem Kresów” nie tylko ze względów demograficznych, ale także ze względu na inne podobieństwa: przygraniczne położenie, bogactwo kultur tradycji i historii, o których już wcześniej pokrótce wspominałam.   

Biorąc to wszystko pod uwagę edukacja regionalna na Dolnym Śląsku to edukacja o ludziach wielu kultur, o złożonej historii, o przepięknym dziedzictwie, które jest dziełem zarówno rąk ludzkich jaki i samej przyrody. O tradycjach przywiezionych tutaj i o tych, które w ciągu tych -dziestu lat od zakończenia wojny, zmiany ustroju powstały na naszych ziemiach. Każdy więc nauczyciel, który chce zająć się edukacją regionalną na Dolnym Śląsku staje przed nie lada wyzwaniem.

                Wśród licznych kompetencji opisujących efekty edukacji pojawia się nowa, którą można nazwać kompetencją międzykulturową. Jest to, najogólniej mówiąc zbiór cech pozwalających na efektywne funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym. Kompetencje te, ujmując rzecz bardzo skrótowo, można określić jako zdolności pozwalające zrozumieć inną kulturę oraz akceptować osoby wywodzące się z niej. Posiadanie tych zdolności ułatwia budowanie trwałych, niekonfliktowych relacji między osobami pochodzącymi z różnych kultur. Pozwalają one na tworzenie lepszych relacji, na odrzucaniu stereotypów i uprzedzeń, na odkrywanie bogactwa świata. 

Efektem rozwoju wielokulturowego (bo o takim aspekcie edukacji regionalnej mówimy) powinno być wykształcenie umiejętności radzenia sobie z wielością różnic kulturowych. Teoretycy twierdzą, że należy je rozpoznać, akceptować, integrować oraz wykorzystywać do zrozumienia świata i siebie w tym świecie. Rozpoznanie, akceptacja, integracja różnic kulturowych nie są jednoznaczne z przejęciem ich i asymilacją.  Jest to droga do zrozumienia siebie w kontekście danej kultury, a co za tym idzie droga do wzbogacania własnej osobowości. Bo bez względu na to, o jakiej edukacji mówimy, końcowym efektem każdej jej odmiany jest rozwój pojedynczego człowieka. 

 

 

Opisując edukację regionalną, w którą wpisują się niektóre działania DODN zacznę od przedstawienia naszego najstarszego pisma metodycznego poświęconego w całości sprawom edukacji regionalnej czyli od Dolnośląskich Ścieżek. Pierwszy numer ukazał się w dwa tysiące pierwszym roku. Podstawowym zadaniem, jaki przyświecał Redakcji Dolnośląskich Ścieżek było integrowanie naszego środowiska wokół kształtowania nowoczesnej świadomości regionalnej i europejskiej.

W kolejnych numerach tego czasopisma można było znaleźć materiały edukacyjne do nauczania przedmiotowego i ponadprzedmiotowego, interesujące scenariusze zajęć, innowacyjne pomysły metodyczne, ciekawe teksty popularno-naukowe, a wszystko to bardzo mocno powiązane z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska, z konkretnymi miejscami oraz wydarzeniami zarówno historycznymi jak i współczesnymi.

Ukoronowaniem działań DODN na rzecz edukacji regionalnej jest projekt Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur. Został on zaprezentowany w październiku 2012 roku i dotyczy szeroko rozumianej wielokulturowości Dolnego Śląska. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest pogłębianie świadomości historycznej mieszkańców naszego regionu, a także budowanie poczucia wspólnej tożsamości regionalnej z poszanowaniem dziedzictwa przodków. Inny cel tego projektu to tworzenie możliwości nawiązywania współpracy między lokalnymi społecznościami Dolnego Śląska, a także tych państw, które powiązane są z historią i dziejami współczesnymi  naszego regionu. Efektem wszystkich działań, które realizujemy w ramach tego projektu jest umocnienie poczucia tożsamości regionalnej oraz zintegrowanie różnorodnych środowisk działających na rzecz przeszłości i przyszłości mieszkańców Dolnego Śląska.

W 2013 roku przy współpracy Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej zorganizowaliśmy konkurs „Księżna Daisy na Dolnym Śląsku”. Konkurs został przeprowadzony w związku z ustanowieniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego roku 2013 Rokiem Księżnej Daisy von Pless. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze wszystkich etapów edukacyjnych, których zadaniem było sfilmowanie scenki dramowej (szkoły podstawowe), narysowanie komiksu (gimnazjaliści) oraz nagranie filmu (szkoły ponadgimnazjalne), a inspiracją do działań twórczych było życie oraz działalność humanitarna i charytatywna Księżnej Daisy. W 2014 roku DODN zorganizował, też na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  kolejny konkurs pod nazwą Szkoła trzech pokoleń. Celem konkursu było kształtowanie kompetencji historycznych młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz budowanie poczucia wspólnej tożsamości regionalnej z uwzględnieniem zmian obyczajowych, jakie zaszły po II wojnie światowej. Praca ucznia lub zespołu uczniów polegała na napisaniu opowiadania lub reportażu na podstawie zgromadzonych materiałów (dokumentów, wywiadów z przedstawicielami co najmniej dwóch starszych pokoleń). Oba konkursy zakończyły się uroczystą galą. 

                DODN wspierał także inne działania, których co prawda nie był bezpośrednio organizatorem, ale współpracował w ich realizacji. Był to konkurs Porozmawiaj z babcią, zapytaj dziadka organizowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu wraz z Gazetą Wrocławską. Celem było pobudzenie świadomości wśród młodszego pokolenia na temat  losów dolnośląskich pionierów. Efektem pracy jest książka, w której znalazły się wszystkie nagrodzone prace uczniów. Jest to efekt materialny, ale z rozmów zarówno z uczestnikami jak i z bohaterami reportaży wiem, że relacje, które się wtedy nawiązały były ważniejsze od zdobycia nagrody.

W dniach 9-11 czerwca 2017 odbyły się w Legnicy, Jeleniej Górze, Brzegu Dolnym, Wołowie oraz w kilku innych miejscowościach Dolnego Śląska spotkania w ramach  III Ogólnopolskiego  Zjazdu Regionalistów nad Odrą. Goście z całego kraju – animatorzy społecznych ruchów regionalistycznych – odwiedzili liczne dolnośląskie obiekty zabytkowe, obejrzeli kolekcje materialnego i duchowego dziedzictwa kultury naszego regionu oraz wysłuchali kilkunastu referatów i komunikatów.

Kolejną już imprezą zorganizowaną staraniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego były już trzecie w 2017 Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych.  DODN aktywnie  uczestniczył w pracach organizacyjnych uroczystości mających na celu pielęgnowanie pamięci o połączonej historii Kresów i Dolnego Śląska. Ludzie, którzy tu przybyli podnosili z ruin wsie, miasta, budowali polską administrację, szkolnictwo i kulturę.

Tak więc edukacja regionalna jest nauką o szeroko rozumianej historii, dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Dolnego Śląska o jego dniu teraźniejszym, a także o dniach, które nadejdą. Efektem tak rozumianej edukacji powinien być wzrost tolerancji, otwartości na „innego”, ale przede wszystkim wzrost szacunku do siebie samego. Edukacja regionalna, jak żadna inna, łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

I wypada tylko życzyć sobie, abyśmy tu na Dolnym Śląsku, swoją postawą łączyli w sposób pokojowy przeszłość,  teraźniejszość oraz przyszłość. Aby nigdy nasi potomkowie nie zaznali tego straszliwego losu, którego zaznali nasi dziadowie.

 

ZOBACZ GALERIE ZDJĘĆ :

171207-Konferencja Kresy Wschodnie

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 07 grudnia 2017 14:04

Data publikacji: 07 grudnia 2017 14:04

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Sprawozdanie V kadencja
Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013