aktualności

PRESTIŻOWA NOMINACJA DLA POWIATU KŁODZKIEGO

21 marca 2019 13:25

PRESTIŻOWA NOMINACJA DLA POWIATU KŁODZKIEGO

Na początku marca 2019 r. otrzymaliśmy znakomitą wiadomość, że nasza inwestycja przebudowy drogi powiatowej D3235 na ulicy Unii Lubelskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, otrzymała nominacje do XXIII Edycji prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu :

"Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku." ,

(http://www.modernizacjaroku.org.pl)

 

Od lewej: Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Maciej Awieżń - Starosta Kłodzki, Krzysztof Gniewkowski - redaktor Rzeczpospolitej.

Nominacje osobiście z Warszawy przywiózł Pan Krzysztof Gniewkowski redaktor Rzeczpospolitej i przekazał ją na ręce Starosty Kłodzkiego - Macieja Awiżenia Maciej Awiżeń oraz Piotra Marchewki - Etatowego Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego - który osobiście był odpowiedzialny za sprawny przebieg realizacji tej inwestycji.

Czytaj więcej...

więcej

PROMESY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU KŁODZKIEGO 2019 R. ROZDANE

19 marca 2019 14:25

W Starostwie Powiatowym w  Kłodzku po raz pierwszy zostały oficjalnie rozdane promesy  na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego, gdzie wnioskodawcami  byli sami mieszkańcy Powiatu Kłodzkiego.

Promesy Wnioskodawcom wręczał Zarząd Powiatu Kłodzkiego:

Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki, Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu, Małgorzata Kanecka - Członek Zarządu, Ryszard Niebieszczański - Członek Zarządu.

Czytaj więcej...

więcej

SPOTKANIE Z BURMISTRZAMI I WÓJTAMI GMIN Z POWIATU KŁODZKIEGO

15 marca 2019 15:25

Po raz pierwszy w tej kadencji Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń wraz z Zarządem Powiatu Kłodzkiego zorganizowali wspólne spotkanie Burmistrzów i Wójtów Powiatu Kłodzkiego.

Głównym tematami spotkania były:

1) Sytuacja w Szkole Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej

2) Przedstawienie zasad funkcjonowania i korzyści płynących z przystąpienia gmin do tzw. Klastra Energetycznego "ARES"

3) Organizacja corocznego spotkania Kół Gospodyń Wiejskich p.n.: "Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej"


W sprawie Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, wszyscy zebrani włodarze, uzgodnili, że wspólnie wystąpią do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z apelem o przejęcie przez ministerstwo dalszego prowadzenia i finansowania szkoły. Zostanie wystosowane pismo w tej sprawie, pod którym zadeklarowali się podpisać wszyscy obecni na spotkaniu Burmistrzowie i Wójtowie okazując w ten sposób troskę i zainteresowanie sprawą edukacji artystycznej w powiecie kłodzkim.

Burmistrz Dusznik - Zdrój Piotr Lewandowski przedstawił pozostałym możliwości i korzyści z przystąpienia do klastra energetycznego i zachęcał pozostałe gminy do przystąpienia. Rozdał deklaracje i przedstawił bliższe informacje. ARES(Autonomiczny Region Energetyczny Sudety).Klaster energii jest to inicjatywa łącząca samorządy, przedsiębiorców i mieszkańców w zakresie szeroko pojętejenergetyki. Rolą klastra energii jest wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich oraz działań lokalnych przedsiębiorców w zakresie samowystarczalności energetycznej regionu, ograniczenia niskiej emisji oraz zachowania walorów uzdrowiskowych regionu.Klaster energii ARES stawia sobie następujące cele: Czyste środowisko - ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby i utrzymaniestatusu uzdrowiska, co w znaczący sposób wpływa na wizerunek regionu oraz na jakość życia mieszkańców. Czysta energia dla każdego - zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom działającym na terenie Klastra dostępu do czystej energii elektrycznej i cieplnej w atrakcyjnej cenie. Niezależność energetyczna bez emisji - utworzenie, w perspektywie wieloletniej, wydzielonego regionu zeroemisyjnego, o pełnej niezależności energetycznej. Cele realizowane będą poprzez kompleksowe programy budowy nowoczesnych rozproszonych systemów wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej z odnawialnych źródeł energii (OZE), rozwoju elektromobilności, wykorzystaniu potencjału geotermalnego oraz poprawy efektywności energetycznej. Kompleksowe wykorzystanie OZE jest też doskonałym narzędziem marketingowo-promocyjnym powodującym, że region będzie postrzegany jako lokalna innowacyjna społeczność dbająca o walory środowiskowe przy wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł.

Na koniec na spotkaniu Burmistrz Polanicy-Zdrój Mateusz Jellin zadeklarował organizacje wspólnie ze starostwem i Dolnośląska Izbą Rolniczą w dniu 06.04.2019 r.w Teatrze Zdrojowym imprezy p.n. "Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej"

więcej

POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWY w NOWORUDZKIM LICEUM

15 marca 2019 11:19

W dniu 14 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza odbył się Powiatowy Konkurs Językowy dla Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjów i uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Kłodzkiego 2019 r.

Kolejna edycja konkursu językowego cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży ze szkół powiatowych. Konkurs obejmował następujące języki obce: - język angielski, - język francuski - język niemiecki.
Uczniowie podczas konkursu wykazali się szeroką wiedzą lingwistyczną.
Komisja konkursowa stwierdziła wysoki poziom wiedzy oraz dobre przygotowanie uczestników konkursu. Komisja po naradach ogłosiła laureatów tegorocznej edycji konkursu.

Czytaj więcej:


 

więcej

ULICA KOLEJOWA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ BĘDZIE ZAMKNIĘTA

15 marca 2019 10:40

UWAGA !!!

Ulica Kolejowa w Bystrzycy Kłodzkiej będzie całkowicie zamknięta dla ruchu od 18 marca 2019 r.

Wyłączenie z ruchu ul.Kolejowej jest niezbędne w związku planowaną przebudową w ramach zadania p.n. "Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich".

Tymczasowa organizacja ruchu nr 20/2019 została zatwierdzona od skrzyżowania z ul.Kolejową - kierunek basen w km 1+400 do ul.Ludwika Zamenhofa w km 1+800.

Powyższe zamknięcie jest niezbędne do wykonania kanalizacji deszczowej, robót drogowych oraz remontu mostu nad rzeką Nysa Kłodzka.

Przewiduje się, że droga powinna być ponownie oddana do ruchu po 30 czerwca 2019 r.

Mieszkańcy ul.Floriańskiej oraz ul. Zgody, przedsiębiorcy oraz ich klienci będą mieli zapewniony dojazd od strony Basenu bez możliwości przejazdu przez obiekt mostowy w stronę centrum.

 

więcej

SZANSA NA POPRAWĘ SYTUACJI W SŁUŻBIE ZDROWIA

14 marca 2019 08:10

Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń, w ramach działań Komisji Wspólnych Rządu i Samorządu Terytorialnego, wziął udział w pracach Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Warszawie, gdzie reprezentował stronę samorządową w rozmowach z przedstawicielami rządu jako jeden z członków Związku Powiatów Polskich.

Obecnie sytuacja w Polskiej Służbie Zdrowia jest niezwykle ciężka i na dzień dzisiejszy poważnie zagrożone są szpitale powiatowe. Ogólnie rzecz ujmując NFZ przedstawia szpitalom do podpisania kontrakty, w których nie uwzględnia wzrostu kosztów ich funkcjonowania.

Niektóre kontrakty są wręcz przygotowane jakby czas się zatrzymał wiele lat temu.

Rząd nie uwzględnia też w kontraktach podwyżek dla pracowników, które sam z nimi wynegocjował, a które potem nakazał wypłacać samorządom, nie wskazując skąd te pieniądze miałby się znaleźć.

Jest również ogromny problem z wypłacaniem szpitalom nadplanowych realizacji, kontrakty nie uwzględniają też wzrostu obecnych cen rynkowych. Udział Starosty Kłodzkiego w pracach tych komisji ma zwrócić uwagę rządzącym, aby przyjrzeli się poważnie tej dramatycznej sytuacji i uwzględnili te wszystkie problemy na przyszłość.

Tematy planowane podczas prac komisji :

1. Wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zmiany zapisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy w zakresie określenia wymaganych kwalifikacji kierowników wojewódzkich ośrodków medycyny pracy.

2. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat stanu prac nad regulacją dotyczącą wystawiania aktów zgonu i instytucją tzw. „koronera”.

3. Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienie Organizacji Samorządowych w sprawie projektu zmiany statutu Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Projekty;
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna - wysłano dn. 6.03.br.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UB16) (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)

3. Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.(UD 489) (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) 
Projekty wersje po konsultacjach;

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.(KWRIST dn. 27.02.br. upoważniła zespól do wyrażenia opinii wiążącej
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Na czym polegają wspólne komisje :

Cyt:
„Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego.

Jej zadaniem jest rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

Komisja składa się z przedstawicieli rządu i samorządu. Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron wytypowani przez członków plenum pracują w 12 zespołach problemowych oraz 3 grupach roboczych. Są dodatkowo wspierani przez ekspertów.”

więcej

KOLEJNE ŚRODKI NA ODBUDOWĘ DRÓG W POWIECIE KŁODZKIM

12 marca 2019 13:56

Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, który m.in. koordynuje prace wszystkich służb przy utrzymaniu i odbudowie infrastruktury drogowej powiatu kłodzkiego, odebrał dzisiaj promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2 440 000 zł.

Środki te zostały pozyskane przez powiat z MSWiA i zostaną przeznaczone na dofinansowanie w 2019 r. zadań p.n.:

1. Odbudowa drogi powiatowej 3299D w Jerzykowicach Wielkich, km 0+000 - 1+200
( Intensywne opady deszczu kwiecień i maj 2017 roku )

2. Odbudowa drogi powiatowej 3313D Nowa Wieś Kłodzka - Czerwieńczyce, km 0+000 - 0+500 i 1+000 - 2+000
( Intensywne opady deszczu kwiecień i maj 2017 roku )

3. Odbudowa drogi powiatowej 3276D Poniatów - Poręba - Długopole Zdrój, km 2+000 - 3+000
( Intensywne opady deszczu czerwiec 2017 roku )

Kwota dotacji wynosić będzie nie więcej jednak jak 80% wartości zadania.

więcej

Powiat Kłodzki na targach INFOTOUR i TURYSTYKA ROWEROWA 2019 w Hradcu Kralove

11 marca 2019 12:23

 Powiat Kłodzki na Jubileuszowych 20. Międzynarodowych Targach Turystycznych

INFOTOUR i TURYSTYKA ROWEROWA 2019 w Hradcu Kralove

W dniu 8 marca br. powiat kłodzki w ramach współpracy z czeskim partnerem Usti nad Orlici oraz gminą Bystrzyca Kłodzka uczestniczył po raz kolejny w targach ruchu turystycznego w Hradcu Kralove w Republice Czeskiej. Jubileuszowe 20. Targi, jak co roku, odbyły się w centrum kongresowym ALDIS w pobliżu historycznej starówki na nabrzeżu Łaby.

Na wspólnym stoisku dystrybuowane były przede wszystkim czeskojęzyczne materiały pochodzące ze wspólnych polsko-czeskich projektów „Technologia w turystyce - nowoczesna promocja atrakcji na polsko-czeskim pograniczu”, „Festiwal wrażeń” oraz „Ziemia Kłodzka-Kraina Kultury”.

Oprócz promocji walorów turystycznych ziemi kłodzkiej, targi były okazją do spotkania polskich i czeskich partnerów w celu omówienia wspólnych planów dotyczących aplikowania o kolejne środki europejskie na zadania z zakresu promocji i rozwoju turystyki na polsko-czeskim pograniczu.

Jak co roku, na tragach gościła również ze swoim stoiskiem promocyjnym oficjalna delegacja przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, które od lat ma podpisane partnerstwo z województwem Kralovo-Hradeckim i prezentuje czeskim turystom szeroką ofertę turystyczną Dolnego Śląska.

więcej

KATYŃ GOLGOTA WSCHODU - FINAŁ IV EDYCJI 2019 - ZAKOŃCZONY

08 marca 2019 13:05

5 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku został przeprowadzony finał IV edycji Powiatowego Konkursu pt. „Katyń – Golgota Wschodu”. Od bieżącego roku szkolnego

Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap – pisemny, to test rozwiązywany w szkołach, które zgłosiły chęć udziału.

Etap II- ustny, którego celem jest wyłonienie Laureatów. W tym roku szkolnym przedstawiciele 9 szkół z Powiatu Kłodzkiego rywalizowali o miejsca od I do III w kategoriach szkół: podstawowe i gimnazja, technika, licea.

Przybyłych na konkurs uczestników wraz z opiekunami powitał Wice Dyrektor ZSO Pan Tomasz Biernacik. Następnie goście oraz zgromadzeni uczniowie wysłuchali wierszy, piosenek oraz utworów muzycznych w wykonaniu licznej grupy młodzieży ZSO.

Jury w osobach przedstawicieli wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Panów Andrzeja Olejniczaka i Krzysztofa Łagojdy przepytywało młodzież, uzupełniając wiedzę słuchaczy historycznym komentarzem. Nagrody Laureatom oraz Wyróżnionym wręczał między innymi Pan Maciej Awiżeń, Starosta Powiatu Kłodzkiego.

A oto lista Laureatów:

 

1. w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów:

I miejsce : Przemysław Potoczak (uczeń gimnazjum) ze Szkoły Podstawowej im. J. Iwaszkiewicza z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej

II miejsce: Wiktoria Ulan z Gimnazjum Publicznego im. gen. S. Maczka w Lądku Zdrój

III miejsca jury nie przyznało

Wyróżnienie dla Hanny Chmielowiec z Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku

 

2. Technika:

Wyróżnienie otrzymał Dawid Piaskowski z Noworudzkiej Szkoły Technicznej

 

3. Licea:

I miejsce: Oliwia Jantarska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

II miejsce: Tymoteusz Kopeć z Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku

III miejsce: Andrzej Terebus z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

IV miejsce: Wiktoria Szponder z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie

 

Patronat nad Konkursem przyjęli: Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Muzeum Katyńskie w Warszawie, Stowarzyszenie Dolnośląska Rodzina Katyńska, Starosta Powiatu Kłodzkiego Pan Maciej Awiżeń, Burmistrz Miasta Kłodzka Pan Michał Piszko, Wójt Gminy Kłodzko Pan Zbigniew Tur, Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Regionalnego „Pro Communitate” Wojciech Zmysłowski.

Gratulujemy wszystkim Laureatom oraz Wyróżnionym i zapraszamy za rok!

 


 

więcej

Wycieczka z Przedszkola Nr 2 w Starostwie

07 marca 2019 12:49

Wycieczka dzieci z Przedszkola Nr 2, grupa „zerówkowiczów”
w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kłodzku 

Dzisiaj do Starostwa Powiatowego zawitała wycieczka najmłodszych mieszkańców Powiatu Kłodzkiego. Starostwo odwiedziły dzieci - „zerówkowicze” z wychowawcami z Przedszkola Nr 2 w Kłodzku.
Na dzieci w swoim gabinecie czekał Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, który przywitał dzieci słodkościami i rozdał drobne prezenty promocyjne. Następnie zapoznał dzieci z funkcjonowaniem urzędu oraz z pracami i zadaniami jakimi zajmuje się starostwo.
Dzieci zwiedziły salę posiedzeń Rady Powiatu, chętnie zajęły miejsca radnych powiatowych, prezydium Rady oraz miejsca Zarządu powiatu. Zajrzały do Wydziału Komunikacji oraz Biura Obsługi Klienta.
Dziękujemy za odwiedziny, mamy nadzieję, że wiedza dzisiaj zdobyta w przyszłości przyda się w praktyce i będzie pomocna w realizacji spraw w naszym urzędzie.
A kto wie, może dzisiaj gościliśmy przyszłych samorządowców a może nawet samego Pana/Panią Starostę ...


więcej

Projekty unijne

DProjekty unijne

Rządowe centrum legislacji

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego


Monitor Polski


Dziennik Ustaw

Przeczytaj treść ponownie

Wirtualny spacer po urzędzie
Uwaga!
Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Rezerwuj kolejkę
Budżet obywatelski
Ankieta satysfakcji pacjenta
Strategia

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013